Moulin

Régis et Brigitte Moulin, bouilleur de Cru in Macqueville (fins bois)

Het merk was voorheen Claude Moulin, maar heet tegenwoordig Régis et Brigitte Moulin. Nicolas Moulin werkt inmiddels ook mee.
De familie heeft 26 hectare. Ze distilleren zelf.

Gamma (fins bois): VS, Napoléon.

Geen website.
Adres: 7, Rue du Vieux Porche, 17490 Macqueville. Telefoon: 0546 266702. (Bezoek is welkom).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here