Charbonneau

Charbonneau, bouilleur de Cru in Chez Piché, Chérac (borderies)

Er is weinig bekend van deze bouilleur de cru. Ze bezitten 20 hectare wijngaard in de fins bois en hebben een eigen alambiek. Behalve wijn en cognac hebben Martine en Jean-Claude Charbonneau ook een bed & breakfast. Op internet is er meer over de bed & breakfast te vinden, dan over cognac. Ik heb nog geen afbeelding van een fles kunnen traceren!

Ze hebben geen website voor hun cognac, pineau en wijn. Wel één voor hun bed & breakfast:
http://www.chambre-hotes-chezpiche.com/
Adres: Chez Piché 17610 Chérac. Telefoon: 0546 963084 (bezoek welkom)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here