Chagnoleau logo

Logo van Chagnoleau.

(In de regio van de ‘bois ordinaires’, maar volgens Paczensky zou hij bons bois cognac produceren.)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here